HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
WAARDEN EN NORMEN, HOOFDSTUK 6
Het voorstel van de raad van scheidsrechters van de FIDE en de FIDE ethische commissie

De presidentiële raad van de FIDE heeft op voorstel van de president be-
sloten regels op te laten stellen tegen de speler die weigert de hand van de tegenstander te schudden. Bovendien heeft de raad opdracht gegeven aan de raad van scheidsrechters van de FIDE en de FIDE ethische commissie een voorstel te doen en richtlijnen op te stellen voor een 'meer brede set van gedragsnormen en ethische normen'. In hoofdstuk 1 heb ik daarover geschreven.

De raad van bestuur van de FIDE vergadert tussen 10 en 17 november in Antalya. Dan presenteren de voorzitters van de commissies e.d. hun rap-
portages. Als bijlage 12 van de vergaderstukken zijn twee memo's meege-
zonden over goede gedragsnormen van schakers.

Dit hoofdstuk bevat de volgende paragrafen:
1. De bijlage
2. Mijn commentaar
3. Bijlage 12, 78e FIDE congres Antalya
4. Het memo van Takis Nikolopoulos aan Roberto Rivello
5. Het memo van Roberto Rivello aan Takis Nikolopoulos


1. De bijlage

De bijlage 12 van de vergadering van de FIDE staat gepubliceerd op de website van de FIDE.
Lees verder  

Voor de leesbaarheid heb ik deze hierna gesplitst in drie paragrafen, name-
lijk 3, 4 en 5. Het agendapunt bestaat uit een eenvoudige mededeling van het secretariaat van de FIDE aan het kantoor in Elista met als bijlage twee memo's.

In het eerste memo staat dat volgens de raad van scheidsrechters de pre-
sident van de FIDE heeft gezegd dat er een regel moet komen. Volgens de commissie is het niet haar taak om die regel te formuleren of die van de ethische commissie, maar is dat een taak voor de regel- en reglementen-
commissie van de FIDE. Die moet met die taak belast worden.

Wel vindt de raad van scheidsrechters dat zolang het FIDE toernooiregle-
ment niet is gewijzigd, er een tussenoplossing moet worden gevonden.
Er moet namelijk iets geregeld worden. Zonder een regel kan een scheids-
rechter niets doen als een speler weigert de hand van de tegenstander te schudden. Vandaar dat de commissie een tekstvoorstel doet voor komende specifieke toernooien: het reglement van het desbetreffende toernooi moet daarover een bepaling bevatten.

Het tekstvoorstel voor een specifiek toernooireglement van de raad van scheidsrechters:

'3.10.3
De spelers moeten elkaar de hand schudden (of elkaar op een andere op een algemeen aanvaarde wijze groeten die in overeenstemming is met de omgangsvormen van het land) voor en na afloop van elke partij.

3.10.4
Indien een speler het vereiste in artikel 3.10.3 schendt en nadat hij daar-
voor door de scheidsrechter is gewaarschuwd, kan de hoofdscheidsrechter de volgende straf opleggen: 5% van het prijzengeld wordt toegekend aan
de organisatoren en voor elke schending voorts 5% aan de FIDE. In geval van een ernstige misdraging kan de speler voor het toernooi worden gedis-
kwalificeerd.'


top  


2. Mijn commentaar

De kern is dat de presidentiële raad twee opdrachten heeft gegeven:
1. een regel op te stellen over het weigeren de hand van de tegenstander te schudden
2. richtlijnen op te stellen voor een 'meer brede set van gedragsnormen en ethische normen'.

Deze opdrachten heeft de raad niet gegeven aan de regel- en reglementen-
commissie van de FIDE. Dit is namelijk meer iets voor de raad van scheids-
rechters en de ethische commissie. Beide punten hangen met elkaar samen. Het ene be´nvloedt het andere. Het is jammer, dat de raad en de commissie er nauwelijks aandacht aan hebben besteed.

Bovendien is de manier waarop de raad van scheidsrechters en de ethische commissie hun voorstel presenteren beschamend. De twee memo's zijn niet de manier waarop een onderwerp in een raad van bestuur van een wereld-
bond of op een congres wordt gepresenteerd.

Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het secretariaat van de FIDE het voor-
stel klakkeloos doorstuurt naar de raad van bestuur. Het secretariaat had naar mijn mening de memo's moeten terugsturen met het verzoek aan de raad van scheidsrechters en de ethische commissie het onderwerp op een juiste wijze te presenteren.

Het secretariaat had de raad en de commissie er ook op moeten wijzen dat zij de opdracht niet zijn nagekomen. Het secretariaat is geen doorgeefluik, het toetst ook de stukken om zo te zorgen voor een effectieve en efficiënte vergadering. Dit zijn niet de juiste omgangsvormen.

Tot slot is het vreemd dat de raad van scheidsrechters en de ethische com-
missie enerzijds stellen niet bevoegd te zijn regels voor te stellen, maar an-
derzijds wel menen voor een overgangsperiode een tekstvoorstel te kunnen doen.

We moeten maar afwachten wat er in Antalya in november wordt besloten.Dresden, augustus 2005, Roberto Rivello (links) en Nigel Short
in een gesprek tijdens een vergadering van de commissie
van bestuur van de FIDE in Dresden.


3. Bijlage 12, 78e FIDE congres Antalya

Hieronder paragraaf 4 heb ik het memo vertaald van Takis Nikolopoulos, voorzitter van de raad van scheidsrechters van de FIDE. Het memo gaat over gedragsnormen voor schakers en is gericht aan Roberto Rivello, voor-
zitter van de ethische commissie. Rivello is tevens hoogleraar Internationaal Recht en Internationale Organisaties in Turijn, Italië. In paragraaf 5 heb ik de mail van Rivello vertaald.

Aan het eind van beide mails wordt geschreven over de zaak van de Marok-
kaanse scheidsrechters. In die zaak gaat het om scheidsrechters die ervan beschuldigd zijn dat zij op grond van valse toernooigegevens de titel van internationaal arbiter hebben ontvangen.


Bijlage 12, 78e FIDE congres Antalya, 10 - 17 november 2007

-------------------------------------------------------------

Van: FIDE Secretariaat (office@fide.com)
Aan: Titles Elista FIDE kantoor (titles@fide.com)
Datum: Donderdag 27 september 2007, 4:30:45 PM
Onderwerp: Bijlage 12
Folder:
Files:

-------------------------------------------------------------


top  


4. Het memo van Takis Nikolopoulos aan Roberto Rivello

'--- Oorspronkelijk bericht ---

Van: Takis Nikolopoulos
Aan: Roberto Rivello
Verzonden: Maandag, 23 juli 2007, 11:09 AM
Onderwerp: Re: Mogelijke bijeenkomst in Athene _ Gedragsnormen voor schakers

Beste Roberto,

Het zou me een groot genoegen zijn je op 26 juli, 's avonds, te ontmoeten als dat voor je mogelijk is. Tegenwoordig ga ik in de zomer uit Athene weg gedurende de weekenden, van vrijdagmiddag tot zondag laat.

Maar voor het geval we elkaar niet kunnen ontmoeten, kan ik je mijn me-
ning geven over de twee onderwerpen die je hebt genoemd in je e-mail.

Wat betreft de gedragsnormen voor de spelers moet er volgens mij een nieuwe bepaling in artikel 14 (het gedrag van de spelers) van het FIDE toer-
nooireglement worden ingevoegd, voordat scheidsrechters in een toernooi iets kunnen doen. Anders kunnen de spelers alles ontkennen.

In Estland vertelde ik dit de leden van de presidentiële raad, en de president antwoordde dat dit geregeld moet worden.

Dus meen ik dat we ons eerst moeten richten tot de regel- en reglementen-
commissie (de heer Gijssen is de voorzitter van deze commissie) en haar vragen een nieuw redelijk artikel op te nemen, zoals ik zonet noemde. (Ik meen dat dit tijdens het FIDE Congres in Antalya goedgekeurd kan worden).

Maar wat betreft de komende grote gebeurtenissen (Wereldkampioenschap in Mexico, Wereld Cup in Chanty Manciysk, etc.) meen ik, moeten we ons richten tot de Commissie die de toernooiregels opstelt om de volgende ar-
tikelen (of iets in die geest) in artikel 3.10 (speel omstandigheden) op te nemen:

3.10 Speel omstandigheden
3.10.1 ... (zoals het nu is)
3.10.2 ... (zoals het nu is)

Toevoegen

3.10.3 De spelers moeten elkaar de hand schudden (of elkaar op een ande-
re op een algemeen aanvaarde wijze groeten die in overeenstemming is met de omgangsvormen van het land) voor en na afloop van elke partij.

3.10.4 Indien een speler het vereiste in artikel 3.10.3 schendt en nadat hij daarvoor door de scheidsrechter is gewaarschuwd, kan de hoofdscheids-
rechter de volgende straf opleggen: 5% van het prijzengeld wordt toege-
kend aan de organisatoren en voor elke schending voorts 5% aan de FIDE. In geval van een ernstige misdraging kan de speler voor het toernooi worden gediskwalificeerd.

Dus is het geval geregeld tot we een nieuw toernooireglement hebben dat is goedgekeurd door het FIDE Congres.

Wat betreft het geval van de Marokkaanse scheidsrechters daarover had de raad van scheidsrechters een vergadering in Turijn. Hij besprak het onder-
werp en besefte dat er enige problemen waren met de normen voor de titel van internationaal scheidsrechter (ontbrekende handtekeningen, verschil-
lende data op de toelichtingen, etc.).

Dus heeft de raad besloten de zaak door te sturen naar de ethische commis-
sie en de secretaris van de raad, dr. Dirk de Ridder, die ook een lid is van de ethische commissie, zou de stukken naar de ethische commissie sturen. Ik meen dat het beter zou zijn als je dr. De Ridder zou uitnodigen naar Athene te komen voor de zaak van de Marokkaanse scheidsrechters.

Met groet,
Panagiotis Nikolopoulos '

top  


5. Het memo van Roberto Rivello aan Takis Nikolopoulos

'Roberto Rivello (rivrt@fastwebnet.nt) schreef:

Beste Panagiotis,

Zoals je weet heeft de presidentiële raad van de FIDE tijdens haar vergade-
ring die recent in Estland werd gehouden, de raad van scheidsrechters van de FIDE en de FIDE ethische commissie gevraagd samen een ontwerp voor gedragsregels voor schakers op te stellen.

Ik zal in de periode 26 tot 30 juli in Athene zijn voor een vergadering van de ethische commissie. Als je in Athene bent en je hebt tijd zou het voor mij een groot genoegen zijn een bespreking met je te beleggen om met je over dit onderwerp te praten.

Een bespreking zou voor mij ook erg nuttig zijn om een andere reden: de ethische commissie moet in de zaak van de Marokkaanse scheidsrechters beslissen, dat was voorwerp was van een beslissing van de raad van scheidsrechters van de FIDE. De Marokkaanse Bond noemt in haar verweer-
schrift deze beslissing. We zouden daarvan een kopie willen ontvangen en misschien moeten we enkele bijzonderheden ophelderen.

Natuurlijk is het zomer, daarom, alsjeblieft, verander je plannen hiervoor niet. We zullen andere mogelijke gelegenheden krijgen. Maar als je in Athe-
ne bent, zou het een prettige gelegenheid zijn.

Zeer veel dank
Met groet,
Roberto Rivello '


© 2007  Pieter de Groot

Wordt vervolgd

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WAARDEN EN NORMEN
Artikelenreeks 'Waar-
den en normen' door Pieter de Groot.

Hoofdstuk 1  
Hoofdstuk 2  
Hoofdstuk 3  
Hoofdstuk 4  
Hoofdstuk 5  
Hoofdstuk 6  
Hoofdstuk 7  
Hoofdstuk 8  
Hoofdstuk 9  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot