HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
WAARDEN EN NORMEN, HOOFDSTUK 4
FIDE Code of EthicsOverzicht van dit hoofdstuk:
1. De vertaling van de Ethicscode van de FIDE
2. De Engelse versie van de Ethicscode van de FIDE

In dit hoofdstuk wordt een vertaling gegeven van de FIDE Code of Ethics. Deze code staat op de FIDE-site. Lees verder  


1. De Ethische Code van de FIDE

Hieronder volgt mijn vertaling van de FIDE Code of Ethics.

1. Inleiding

1.1
Het schaakspel en de reden waarom het gespeeld wordt is gebaseerd op de veronderstelling dat iedereen die op enigerlei wijze bij dat spel betrokken is de bestaande regels en reglementen naleeft en hecht aan het grootste be-
lang aan eerlijk spel en sportiviteit.

1.2
Het is onmogelijk om precies en in alle gevallen de gedragsnorm te beschrij-
ven die verwacht wordt van alle deelnemers die betrokken zijn bij een FIDE toernooi en een FIDE evenement, of om een opsomming te geven van alle mogelijkheden die gelijk staan aan een overtreding van de Ethische Code die leiden tot disciplinaire straffen.
In de meeste gevallen zegt het gezonde verstand van de deelnemers wat de gedragsnormen zijn die in acht genomen moeten worden. Indien een deel-
nemer aan een FIDE schaakevenement enige twijfel heeft wat de norm is
die van hem of haar wordt verwacht, moet hij de aanwezige FIDE vertegen-
woordiger benaderen of de plaatselijke organisator die daar de leiding heeft.

1.3
Geschillen die rijzen tijdens een partij of een toernooi, moeten opgelost wor-
den in overeenstemming met de regels van het spel die op dat moment gelden en met de reglementen van het toernooi.

1.4
Deze Ethische Code is van toepassing op:
- FIDE functionarissen
- leden van federaties, afgevaardigden en hun adviseurs
- aangesloten organisaties
- organisatoren, sponsors
- alle deelnemers aan een FIDE geregistreerd toernooi

Deze Ethische Code regelt welke maatregelen genomen kunnen worden te-
gen een persoon (in de betekenis van een individu of een organisatie) die opzettelijk of door grove nalatigheid de regels en reglementen van het spel schendt of verzuimt het voorschrift van eerlijk spel na te leven.


top  


2. Schending van de Ethische Code

De Ethische Code wordt geschonden door een persoon of organisatie die direct of indirect:

2.1
aanbiedt, of probeert aan te bieden of aanvaardt enige vergoeding of omko-
ping met het oog het resultaat van de schaakwedstrijd te be´nvloeden of dat doet bij een verkiezing naar een functie in de FIDE.

2.2
handelt in ander opzicht in strijd met deze Code.

2.2.1 Van bijzonder belang zijn in dit opzicht de volgende: bedrog in het be-
stuur van enig bureau van de FIDE of een bureau van een nationale bond dat gevolgen heeft voor andere bonden.

2.2.2 Functionarissen die door hun gedrag niet langer het noodzakelijke ver-
trouwen inboezemen of die op een andere manier niet meer te vertrouwen zijn.

2.2.3 Organisatoren, toernooidirecteuren, scheidsrechters of andere officials die er niet in slagen hun taken op een onpartijdige en verantwoordelijke ma-
nier uit te oefenen.

2.2.4 Nalatig in het opvolgen van de normale, geaccepteerde standaarden van beleefdheid en schaak etiquette. Wangedrag van iemand dat in het al-
gemeen onaanvaardbaar is volgens normale, sociale standaarden.

2.2.5 Vals spelen of pogingen om vals te spelen tijdens wedstrijden en toer-
nooien. Geweld, bedreiging of ander onbehoorlijk gedrag tijdens of in ver-
band met een schaakevenement.

2.2.6 Spelers die zich terugtrekken uit een toernooi zonder geldige reden of zonder de toernooi scheidsrechter in te lichten.

2.2.7 Grove of herhaaldelijke schending van de FIDE-regels of van ander vastgestelde toernooi reglementen.

2.2.8 In elk topniveau toernooi moeten spelers, delegaties of teams voldoen aan een hoge norm van kledingvoorschrift. Onder afgevaardigden worden verstaan zowel de secondanten van de spelers als elke andere persoon die de speler toestaat namens hem de belangen te behandelen. De spelers zijn verantwoordelijk voor de handelingen van de erkende leden van hun dele-
gaties.

2.2.9 Spelers of leden van hun delegaties mogen geen onverantwoorde be-
schuldigingen uiten jegens een andere speler, official of sponsor. Alle pro-
testen moeten direct gericht worden aan de scheidsrechter of de technische directeur van het toernooi.

2.2.10 Bovendien worden disciplinaire maatregelen op grond van deze Ethi-
sche Code genomen indien het schaken, de FIDE of haar federaties in een niet te verantwoorden, ongunstig daglicht komen te staan en op deze manier haar reputatie zijn beschadigd.

2.2.11 Elke gedraging waardoor het aannemelijk is dat de reputatie van de FIDE, haar schaakevenement, organisatoren, deelnemers, sponsors of de daaraan verbonden goodwill, wordt beschadigd of in diskrediet wordt ge-
bracht.


top  


3. Schending van de Ethische Code

De toernooi functionarissen zullen alle noodzakelijke stappen nemen om een behoorlijke leiding te verzekeren van de partijen en toernooien volgens de FIDE-regels en de toernooireglementen.

3.1
FIDE bonden, functionarissen en aangesloten organisaties die handelen in strijd met deze code kunnen tijdelijk worden uitgesloten van lidmaatschap of worden ontheven uit hun functie op het bureau.

3.2
Iedereen die handelt in strijd met deze code kan uitgesloten worden van deelname aan alle FIDE toernooien of van bijzondere type toernooien voor een periode tot maximaal drie jaar. Bij het opleggen van de hoogte van de straf van de tijdsduur, wordt rekening gehouden met de soort van overtre-
ding en of er eerder schendingen zijn geweest.

3.3
Toernooi scheidsrechters die falen te handelen in overeenstemming met de codes kunnen hun bevoegdheid verliezen of kunnen het recht verliezen FIDE toernooien te leiden voor een periode tot maximaal drie jaar. In zo'n geval zal elke nieuwe bevoegdheid alleen worden toegekend op grond van de ge-
wone regels.

3.4
Toernooi organisatoren die handelen in strijd met de code kunnen het recht geweigerd worden FIDE evenementen te organiseren voor een periode van maximaal drie jaar.

3.5
Indien een speler of een lid van een delegatie een onredelijke verstoring of afleiding veroorzaakt over de regels, procedures of voorwaarden, kan naar het oordeel van de Commissie van Beroep die speler een boete worden op-
gelegd voor een bedrag van vijfduizend U.S. Dollars (US $ 5.000) en kan hem een of meer partijen verloren worden verklaard, afhankelijk van de verstoring.

3.6
Indien een speler of een lid van een delegatie zich lichamelijk of verbaal agressief of intimiderend gedraagt naar een ander individu die meedoet aan het evenement, kan de FIDE een of meer van de volgende maatregelen treffen:
- de speler een boete opleggen tot vijfentwintigduizend U.S. Dollars (US $ 25.000)
- de partij of de wedstrijd voor de speler verloren verklaren
- indien het overtreden gedrag is begaan door een lid van een delegatie van de speler, het betrokken lid verzoeken het evenement te verlaten. Indien het lid weigert aan dat verzoek te voldoen kan het leiden tot straffen voor de speler zoals beschreven.


top  


4. Administratieve procedures

4.1
Schending van de regels van deze code door enige Bond of een FIDE official wordt gemeld aan het FIDE secretariaat.

4.2
Schending van de regels van deze code door enige persoon wordt gemeld aan en beslist door de FIDE Ethische Commissie.

4.3
De procedures vinden schriftelijk plaats. De gronden moeten ingeleverd worden voordat enige beslissingen genomen worden en deze moeten ook op schrift gesteld zijn.

4.4
Beroepen tegen beslissingen genomen door enig FIDE official kan voorge-
legd worden aan de FIDE Ethische Commissie. Het beroepschrift moet bij aangetekende brief gezonden worden samen met een borgsom van twee-
honderdenvijftig U.S. Dollar (US $ 250). De borg wordt teruggestort, indien het beroep nagenoeg geheel gegrond is.

4.5
Op grond van de Code voor sport gerelateerde arbitrage kan tegen elke be-
slissing van de Ethische commissie hoger beroep worden aangetekend bij het Hof van Arbitrage voor Sport in Lausanne, Zwitserland.

4.6
De beroepstermijn is eenentwintig dagen na de dag van bekendmaking van de beslissing op het beroep. De bevoegdheid van de gewone rechter is uit-
gesloten.


© 2007  Pieter de Groot

Wordt vervolgd

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
WAARDEN EN NORMEN
Artikelenreeks 'Waar-
den en normen' door Pieter de Groot.

Hoofdstuk 1  
Hoofdstuk 2  
Hoofdstuk 3  
Hoofdstuk 4  
Hoofdstuk 5  
Hoofdstuk 6  
Hoofdstuk 7  
Hoofdstuk 8  
Hoofdstuk 9  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot