HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
WERELDKAMPIOENSCHAP 2006 TOPALOV-KRAMNIK. DEEL 1.
Deel 1: De documenten

In Elista, de hoofdstad van Kalmukkië, is van 21 september tot 13 oktober 2006 'de herenigingmatch' gespeeld om het FIDE-wereldkampioenschap.
De strijd gaat tussen Veselin Topalov (FIDE-wereldkampioen vanaf 2005) en Vladimir Kramnik (sinds 2000 de klassieke wereldkampioen volgens Brain-Game en Einstein Groep). Kramnik wint met 8,5 tegen 7,5.

Het kampioenschap is het meest dramatische kampioenschap sinds Korchnoi - Karpov 1978. Om fouten in de toekomst te voorkomen kunnen scheids-
rechters veel leren van de gebeurtenissen uit 2006. Dan gaat het om vragen als:

- Mocht de organisatie aan Topalov de videobeelden tonen van Kramnik in zijn rustkamer?
- Is de beslissing van de commissie van beroep om Kramnik de toegang tot zijn rustkamer te ontzeggen juist?
- Is de beslissing van de hoofdscheidsrechter om de vijfde partij voor Topa-
lov gewonnen te verklaren juist? En als dat niet zo is, wat zijn de gevolgen van een onjuiste scheidsrechterlijke beslissing?
- Moet de organisatie of de hoofdscheidsrechter eigenmachtig ingrijpen indien tijdens een toernooi een speler in het openbaar zijn tegenstander uit zijn concentratie probeert te halen door deze van onoorbare praktijken te beschuldigen?

Er zijn wel meer vragen te stellen, maar we moeten het overzichtelijk hou-
den. Onder de voorwaarde dat de tijd het toelaat zal ik proberen deze vragen te beantwoorden.

Om een beeld te krijgen wat er is gebeurd, moet men eerst kennisnemen van de documenten van de deelnemers zelf. Deze documenten staan op de website van de FIDE, Chessbase en/of Susan Polgar. De vertaling van de documenten is van mij.


De inhoud van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit:
1.1 De bevoegdheden van de commissie van beroep
1.2 Het beroepschrift van Topalov
1.3 De beslissing van de commissie van beroep
1.4 Reactie van het team van Topalov
1.5 Reactie van het team van Kramnik
1.6 Nader commentaar Kramnik
1.7 Persverklaring van Kramnik voor het begin van de zesde partij
1.8 Reactie Kramnik 10 oktober 2006


top  


1.1. De bevoegdheden van de commissie van beroep

De bevoegdheden van de commissie van beroep staan beschreven in artikel 3.17 van de Wedstrijdregels 'Rules & regulations for the World Chess Championship Match 2006 Veselin Topalov (Bulgarije) - Vladimir Kramnik (Rusland)'. Dat artikel luidt:

'Artikel 3.17 De commissie van Beroep

De President of zijn Plaatsvervanger zal Voorzitter zijn van de Commissie van Beroep. Er zullen twee (2) andere leden zijn van verschillende Federaties. Geen lid van de Commissie van Beroep kan afkomstig zijn van een federatie van een speler.

Alle protesten moeten schriftelijk aan de Commissie van Beroep worden voorgelegd. Dit moet gebeuren binnen twee (2) uur na de desbetreffende speelpartij, of na de bijzondere overtreding waarover wordt geklaagd.

De commissie mag beslissen in de volgende zaken:
a) een beroep tegen een beslissing van de arbiter,
b) een protest tegen het gedrag van een speler,
c) een klacht over een beschuldiging van een onjuiste interpretatie van de regels,
d) een verzoek om een uitleg van een bijzondere regel,
e) een protest of bezwaar tegen een deelnemer, of
f) alle andere zaken die de commissie belangrijk beschouwt.

Indien mogelijk beslist de commissie binnen twee (2) uren na ontvangst van het protest. De beroepsprocedure houdt in een geschreven protest en een geschreven beslissing. De commissie zal proberen te komen tot bindende oplossingen die passen in de ware geest van het motto van de FIDE, Gens Una Sumus. Elk bezwaar gaat vergezeld met het betalen van legeskosten van USD 5.000 (vijfduizend US dollars) of de gelijkwaardige waarde daarvan in plaatselijk geld. Als het protest aanvaardbaar en redelijk is, wordt het leges teruggegeven zelfs als het protest verworpen wordt. De leges die niet teruggegeven wordt in verband met een onredelijk protest wordt verbeurd verklaard aan de FIDE.

Het geschreven besluit van de Commissie van Beroep op grond van deze regels is onaantastbaar.'


top  


1.2. Het beroepschrift van Topalov

Hierna volgt de tekst van het beroepschrift van Topalov.

Pers verklaring
Aan het Organisatie Comité van de wedstrijd Topalov tegen Kramnik
Aan de Commissie van Beroep
  De heer Makropoulos
  De heer Azmaiparashvili
  De heer Vega
Aan de media


Dames en heren,

Na zorgvuldige studie van de videobeelden van de rustkamers verricht door een technische deskundige van het Bulgaarse team willen we onmiddellijk de feiten onder uw aandacht brengen die het volgende uitwijzen:

1. Na elke zet gaat de heer Kramnik onmiddellijk naar zijn rustkamer en van daar gaat hij direct naar de badkamer. Tijdens elke partij heeft hij de rust-
kamer gemiddeld 25 maal bezocht en de badkamer meer dan 50 maal - de badkamer is de enige plek waar geen video toezicht is.

2. Anders dan de heer Kramnik brengt de Wereldkampioen Veselin Topalov zijn tijd hoofdzakelijk door aan de speeltafel. Het gemiddelde aantal dat hij de rustkamer en de badkamer heeft bezocht bedraagt respectievelijk 8 en 4.

Een kort statistisch voorbeeld ontleent aan de videobeelden in de rustkamer gedurende de derde partij laat zien:
15.54 - Kramnik doet zet 15
15.55 - Gaat naar de badkamer
15.56 - Komt uit de badkamer
15.57 - Gaat naar de badkamer
15.59 - Komt uit de badkamer
16.03 - Gaat naar de badkamer
16.04 - Komt uit de badkamer
16.07 - Komt om zet 16 te doen

Het gedrag van de heer Kramnik komt in dit geval erg overeen met dat wat hij in alle partijen tot nu toe heeft gespeeld.

De vraag die voor de hand ligt, rijst: Hoe vaak tijdens een partij moet een speler naar de badkamer gaan en met welke regelmaat? Het voor de hand liggende antwoord is: hoogstens tussen 5 -10 maal, maar niet 50 zoals de statistieken van de partijen tot nu toe laten zien.

We willen u er nogmaals aan herinneren dat de badkamer de enige plek is waar geen video of audio toezicht is. Naar onze mening zijn deze feiten erg vreemd, zo niet verdacht.

In verband met wat hierboven is gesteld, en om de beste voorwaarden te verzekeren voor fair play en om alle verdenkingen uit de weg te ruimen eisen we: stopzetten van het gebruik van rustkamers en de bijbehorende badkamers voor alle spelers.

Indien een speler naar de badkamer moet, kan hij de openbare badkamer gebruiken, maar slechts met toestemming van de Arbiter en vergezeld van een assistent-arbiter.

Het Organisatie Comité moet de videobeelden van de rustkamers tonen aan alle geaccrediteerde journalisten in het perscentrum zodat deze zelf de feiten kunnen verifiëren zoals wij die hebben beschreven.

Indien dit buitengewoon ernstige probleem tot morgen (26 september 2006) 10.00 uur onopgelost blijft, zullen we ons ernstig beraden of Veselin Topalov blijft deelnemen aan dit wereldkampioenschap.

28.09.2006, Elista
Hoogachtend:
Silvio Danailov,
Manager van het Bulgaarse team.


top  


1.3. De beslissing van de commissie van beroep

Elista, 28 september 2006

Beslissing van de Commissie van Beroep op het beroepschrift van de heer Danailov.

Vandaag heeft de Commissie van Beroep het beroepschrift ontvangen van het hoofd van de Bulgaarse Delegatie over het gebruik van de rustkamers en toiletten tijdens de wedstrijd Topalov - Kramnik.

Van de Organisatie hebben we ontvangen de gedeeltelijke videobanden van de rustkamers van de eerste, tweede en vierde partij en van de volledige banden van de derde partij. Daar waar gedeeltelijke banden beschikbaar waren, bleken technische problemen de oorzaak te zijn waardoor het niet mogelijk was de volledige banden te bekijken.

In het beroepschrift is het genoemde aantal malen dat de heer Kramnik het toilet heeft bezocht overdreven. Hoewel het om een ongebruikelijk aantal bezoeken gaat, is dat onvoldoende om op zich tot een conclusie te komen.

Om ervoor te zorgen dat het Wereldkampioenschap vlekkeloos door kan gaan, beslist de Commissie als volgt:
a. De toiletten in de rustkamers van de spelers te sluiten en een ander toilet te openen dat uitsluitend beschikbaar is voor de beide spelers.
b. Af te wijzen het verzoek van de heer Danailov het gebruik van de rustkamers voor de spelers te gebruiken.
c. De Commissie van Beroep meent dat zij niet bevoegd is over te gaan tot publicatie van de videotapes voor de media en zij beschouwt een dergelijk actie in strijd met de privacy van de spelers.
d. De Commissie van Beroep stort aan de heer Danailov terug de leges-
kosten van USD 5.000.

De Commissie van Beroep wil het Organisatie Comité bedanken voor haar samenwerking en benadrukt dat grondige onderzoeken, inclusief de rust-
kamers en toiletten, voor de Arbiters en vertegenwoordigers van teams van beide spelers prioriteit hebben bij elke partij. Bij alle gelegenheden heeft dit geleid tot volledige tevredenheid.

Georgios Makropoulos
Jorge Vega
Zurab Azmaiparashvili


top  


1.4. Reactie van het team van Topalov

Aan het Organisatie Comité van de wedstrijd Topalov tegen Kramnik
Aan de Commissie van Beroep
  De heer Makropoulos
  De heer Azmaiparashvili
  De heer Vega
Aan de media


Dames en heren,

Nadat we kennis hebben genomen van de beslissing van de Commissie van Beroep van het Wereldkampioenschap tussen Topalov en Kramnik zijn wij van oordeel dat het noodzakelijk is het volgende te verduidelijken:

1. De beslissing zoals die luidt is voor ons niet bevredigend omdat het in de praktijk niet tot een verandering leidt. De heer Kramnik blijft in staat in een ongelimiteerd aantal gevallen de nieuwe badkamer te bezoeken zonder enige controle.

2. Wij kunnen de voortzetting van de huidige rustkamer aanvaarden indien de aanwezigheid van controleurs in beide kamers is verzekerd.

3. Indien de beide spelers naar de badkamer moeten gaan, moeten zij vergezeld worden door een assistent arbiter.

4. De controles in de rustkamers zijn uitsluitend uitgevoerd door deskundigen van het Organisatie comité, terwijl onze deskundigen als waarnemers aanwezig waren en slechts na de tweede partij.

5. We vinden het moeilijk te begrijpen waarom geaccrediteerde journalisten geen toegang mogen hebben tot de videobeelden van de rustkamers.

De Wereldkampioen Veselin Topalov is verontwaardigd door het verdachte gedrag van zijn tegenstander de heer Vladimir Kramnik die in werkelijkheid de meest belangrijke beslissingen neemt in de badkamer.

Ondanks het gestelde hierboven is Veselin Topalov in naam van het schaakspel en uit respect voor de FIDE en Kalmukkië bereid zijn deelname aan de wedstrijd voort te zetten aangenomen dat er maatregelen zijn genomen om een eerlijk spel te garanderen.

Indien de wedstrijd doorgaat, zal de Wereldkampioen zich onthouden van het schudden van de hand van de heer Kramnik voor de partijen en zal hij niet deelnemen aan gezamenlijke persconferenties met hem. Veselin Topalov zal afzonderlijk zijn verklaringen geven aan de media.

We hopen uw antwoord te ontvangen voor 14.30 uur. En we hopen dat u duidelijke antwoorden zult geven op onze gestelde vragen.

29.09.2006, Elitsa
Hoogachtend:
Silvio Danailov,
Manager van het Bulgaarse team


top  


1.5. Reactie van het team van Kramnik

Elista, 29 september 2006
Open Brief
Aan FIDE President Z.E. Kirsan Iljumshinov

Kopieën aan
Uitvoerend Comité van Kalmukkië de heer Valery Bovaev
Hoofd Arbiter de heer Geurt Gijssen
Russische Schaak Federatie


Geachte heer de President,

De Commissie van Beroep van het Wereldkampioenschap tussen Veselin Topalov en Vladimir Kramnik heeft het volgende beslist over het protest van het Topalov Team:

'De toiletten in de rustkamers van de spelers te sluiten en een ander toilet te openen dat uitsluitend beschikbaar is voor de beide spelers.'

Het Kramnik team ontving deze beslissing enkele uren voor het begin van de vijfde partij en was over het protest van de heer Topalov officieel ingelicht slechts gisteravond, 28 september, om 22.00 uur. Deze beslissing van de Commissie van het Wereldkampioenschap is duidelijk in strijd met de regels en reglementen van het Wereldkampioenschap en de rechten van de heer Kramnik.

De relevante bepaling in het contract met de heer Kramnik sluit uit: 'FIDE zorgt voor een rustkamer en toilet voor de spelers tijdens het wereldkam-
pioenschap in de speelzaal en dicht bij het podium (indien mogelijk achter het podium) uitgerust met een live monitor en voorzien van koffie, thee en frisdrank.'

De reden dat de heer Kramnik zijn eigen badkamer vaak heeft bezocht is eenvoudig: de rustkamer is klein en de heer Kramnik vindt het prettig te lopen. Vandaar dat hij ook de badkamer gebruikt. De Commissie van Be-
roep is hierover ingelicht voordat zij heeft besloten. Vermeld moet worden dat de heer Kramnik tijdens de partijen veel water moet drinken.

Op het verzoek van de heer Topalov zijn de overeengekomen live monitors verwijderd evenals de douchecabines in de badkamers. De zetten worden slechts uitgevoerd op een demonstratiebord. De essentie van de bezwaren van de heer Topalov (gedateerd 22, 24 en 28 september 2006) zijn in wezen goedgekeurd door de Commissie van Beroep. Alles is in het werk gesteld tegemoet te komen aan het verzoek van de heer Topalov.

Regelmatig hebben specialisten, duidelijk plaatselijke politiefunctionarissen, de rustkamers en de toiletten grondig onderzocht. Dit gebeurde samen met de komst van de spelers. De arbiters hebben alle stappen waargenomen. Een vertegenwoordiger uit elk team heeft het recht aanwezig te zijn om deze activiteiten waar te nemen.

Het is uitgesloten dat signalen kunnen binnendringen in de speelzaal.
En een glazen wand weerhoudt elk soort van oogcontact en of lichaamstaal. Er bestaat geen enkel spoor van bewijs te veronderstellen dat een speler een mogelijkheid heeft om vals te spelen.

Het is en het was geen probleem voor de organisatie alle noodzakelijke maatregelen te verzekeren om elke vorm van valsspelen te voorkomen.
Bij het begin van de wedstrijd zijn beide deelnemers het eens geworden over de voorwaarden van de wedstrijd. Daarom zijn de facto en juridisch de voorwaarden juridisch bindend. Elke verandering in de speelvoorwaarden waarvoor geen goede reden bestaat verdient naar onze mening de goed-
keuring van beide spelers dat in dit geval niet zo is.

De heer Kramnik meent dat de jongste beslissing in toenemende mate de schaakwereld aangaat en het laat zien hoe erg duidelijk en opnieuw bevoor-
oordeeld leden van de Commissie van Beroep betrokken zijn. Te weten de heer Makropolous, de heer Azmaiparashivili (bekend als zeer goede vriend van de heer Danailov), de heer Gelfer (nu vervangen door de heer Vega). Daarom verzoekt de heer Kramnik deze personen onmiddellijk te vervan-
gen. Genoeg is genoeg.

We willen eraan toevoegen dat de jongste beslissing niet alleen een bele-
diging is voor de heer Kramnik maar dat het zowel duidelijk kritiek heeft op het uitstekende werk van de plaatselijke organisatie in Elista en de aange-
wezen arbiters. Gisteravond hebben de hoofdscheidsrechter en het hoofd van het uitvoerende comité opnieuw bevestigd dat de indirecte beschuldi-
gingen over valsspelen nonsens zijn.

Het bezwaar van het team van Topalov in de richting van de heer Kramnik en de verdachtmakingen in de persverklaring van de heer Topalov zijn volslagen laag en raken de privacy van de heer Kramnik.

Wij denken niet dat het team van Topalov enige recht heeft gehad om de videobeelden te mogen zien. Het zien van die beelden is een taak voor uitsluitend de aangewezen arbiters.

In het team van Topalov zit een parapsycholoog en meer mensen die dui-
delijk geen andere taak hebben dat de heer Kramnik af te leiden en te beledigen, vooral sinds het team zich realiseert dat de heer Topalov in een moeilijke situatie zit. Dit is wat wij noemen een absoluut oneerlijk gedrag dat niet in overeenstemming is met de FIDE Code van Ethiek. De beslissing van de Commissie van Beroep kan alleen gezien worden als een andere poging om de heer Kramnik te storen in zijn concentratie nu het moeilijk te begrij-
pen is wat voor soort verbetering er komt als er één in plaats van twee toiletten zijn.

Ons team heeft geen vertrouwen meer in de objectiviteit van de Commissie van Beroep. Daarom heeft het voor ons geen zin een protest op die tafel te leggen, en staat de heer Kramnik er duidelijk op dat de leden van de Com-
missie van Beroep met onmiddellijke ingang worden vervangen en dat de hoofden van het Organisatie Comité hun verantwoordelijkheden nemen.

Ondertussen stopt de heer Kramnik met spelen, zolang de FIDE niet bereid is de rechten van de heer Kramnik te respecteren, in dit geval van het ge-
bruik van het toilet van zijn eigen rustkamer wanneer hij dat wil.

Verdere en meer gedetailleerde juridische onderzoekingen zijn al in gang gezet.

Namens Vladimir Kramnik
Hoogachtend,
Carsten Hensel
(Manager van Vladimir Kramnik, Classical World Chess Champion)


top  


1.6. Nader commentaar Kramnik

Elista 2006: Tweede Open Brief van Vladimir Kramnik
29 september 2006
Open Brief
Aan FIDE President Kirsan Iljumshinov
Russische Schaak Federatie
Elista, 29 september 2006

Verzoek van Vladimir Kramnik

o Te beginnen met PARTIJ 5

Bepaling 3.17.1, volgens punt 2 van het contract:
Alle protesten moeten schriftelijk aan de Commissie van Beroep worden voorgelegd. Dit moet gebeuren binnen twee (2) uur na de desbetreffende speelpartij, of na de bijzondere overtreding waarover wordt geklaagd.

Het protest van het team van Topalov ingediend na de vierde partij (27 september 2006) voldoet niet aan deze bepaling. Het heeft die dag slechts het FIDE bureau bereikt en de Commissie van Beroep op de rustdag (28 september 2006). Daarom is het bezwaar zelfs niet ontvankelijk en had de Commissie van Beroep het onmiddellijk ongegrond moeten verklaren.

Bepaling 3.18.3, volgens punt 2 van het contract:
'Nadat het Comité van het wereldschaakkampioenschap met de Organisa-
toren overeen is gekomen over de opstelling van de speelzaal, de voorzie-
ningen etc. etc. ..., zijn geen bezwaren van de deelnemers aanvaardbaar zolang de voorzieningen in overeenstemming zijn met de rechten van de spelers zoals vastgelegd in hun overeenkomsten.'

Deze bepaling onderstreept duidelijk de verklaring die vandaag is gemaakt in de Open brief: 'Bij het begin van de wedstrijd zijn beide deelnemers het eens geworden over de voorwaarden van de wedstrijd. Daarom zijn de facto en juridisch de voorwaarden juridisch bindend. Elke verandering in de speelvoorwaarden waarvoor geen goede reden bestaat verdient naar onze mening de goedkeuring van beide spelers dat in dit geval niet zo is.'

Daarom is het duidelijk dat de Commissie van Beroep een volkomen ver-
keerde beslissing heeft genomen en was zij zelfs duidelijk niet op de hoogte van de Regels en Reglementen. De beslissing van de hoofdscheidsrechter, de heer Gijssen, om de vijfde partij voor Kramnik verloren te verklaren was duidelijk gebaseerd op een verkeerde beslissing van de Commissie van Beroep en zal daarom vernietigd moeten worden of nietig moeten worden verklaard.

De heer Kramnik is bereid de partij voort te zetten en de vijfde partij te spelen (met de score van 3-1 in het voordeel van Kramnik) onder de voorwaarden die zijn overeengekomen voorafgaand aan het begin van de wedstrijd.


o Toilet gebruik

De toiletten verbonden met de rustkamers moeten weer geopend worden. Dit verzoek is in overeenstemming met de bepalingen 3.17.1 en 3.18.3 (zie hiervoor) en in het wederzijdse begrip dat bij het begin van de wedstrijd beide deelnemers alle speelvoorwaarden hebben goedgekeurd. Elke verandering in de speelvoorwaarden zonder een goede reden hebben de goedkeuring nodig van beide spelers, wat in dit geval niet zo is.

De heer Kramnik is bereid zelfs strengere controles te aanvaarden door de toiletten voor en na de inspecties te verzegelen. Inspecties moeten voorafgaand en na afloop van elke partij verricht worden.


o Vervanging van leden van de Commissie van Beroep

Wij herhalen dat het team van Kramnik geen vertrouwen meer heeft in de objectiviteit van de Commissie van Beroep. Uit deze brief en uit onze eerste Open Brief blijkt duidelijk dat de huidige commissie van beroep vooringenomen en incompetent is. De heer Kramnik dringt er ernstig op aan dat de leden van de Commissie van Beroep met onmiddellijke ingang worden vervangen.


o Toegang tot de videobeelden

Zoals de heer Kramnik in zijn persconferentie heeft verklaard heeft hij geen contract getekend om te spelen in een 'reality show'. De videobeelden horen bekeken te worden door de arbiters. Noch het team van Topalov noch het team van Kramnik heeft toegang tot de beelden. Het bestuderen van de banden is de exclusieve verantwoordelijkheid van de arbiters.


o Aanbieden van verontschuldigingen

Tot slot meent de heer Kramnik dat de heer Danailov zijn schriftelijke verontschuldigingen moet aanbieden aan de heer Kramnik. Opmerkingen als:

'Als de wedstrijd verder gaat, zal de Wereldkampioen zich onthouden van het schudden van de hand met de heer Kramnik voorafgaand aan de wed-
strijd en hij zal niet deelnemen aan gezamenlijke persconferenties met hem.' en 'Veselin Topalov wordt gehinderd door het verdachte gedrag van zijn tegenstander de heer Vladimir Kramnik die de belangrijkste beslissingen neemt in zijn badkamer.' zijn duidelijk beledigend.

Namens Vladimir Kramnik
Hoogachtend,
Carsten Hensel
(Manager to Vladimir Kramnik, Classical World Chess Champion)


top  


1.7. Persverklaring van Kramnik voor het begin van de zesde partij

2 oktober 2006.
Persverklaring van Kramnik vlak voor het begin van de zesde partij.

Aan FIDE President Z.E. Kirsan Iljumshinov
Aan De Commissie van Beroep van het Wereldkampioenschap
Officiële verklaring en bezwaar tegen de beslissing van de FIDE

Op 2 oktober 2006 heeft mijn zaakgelastigde de volgende beslissing van de FIDE ontvangen: 'Morgen, 2 oktober 205, om 15.00 uur, vindt de zesde partij van het Wereldkampioenschap tussen Topalov - Kramnik plaats met de stand 3-2 in het voordeel van Kramnik.'


Gebaseerd op deze beslissing geef ik de volgende verklaring:

1. Ik stel u ervan op de hoogte dat ik bereid ben verder te spelen met de wedstrijd onder voorbehoud van al mijn rechten. Mijn verdere deelname geschiedt onder de voorwaarde dat mijn rechten over de vijfde wedstrijd worden opgehelderd.

2. Ik ben het niet eens met de beslissing van de FIDE en protesteer daar formeel tegen. De beslissingen op mijn verzoeken, in het bijzonder over het aftreden van de Commissie van Beroep, het heropenen van de toiletten bij de rustkamers geven aan dat de FIDE kristal helder toegeeft eerder een onjuiste beslissing te hebben genomen. Logischerwijs erkent de FIDE hier-
mee dat het een fout was de vijfde wedstrijd te beginnen waardoor de re-
gels en reglementen van de wedstrijd werden geschonden en waardoor de overeengekomen regels en voorwaarden tijdens de wedstrijd zonder mijn goedkeuring werden veranderd.

3. Ik betreur ten zeerste het onsportieve en oneerlijke gedrag van mijn tegenstander die van de FIDE een overwinning heeft gekregen buiten het bord op grond van vieze trucs.

4. Hooggeplaatste functionarissen in de FIDE hebben opnieuw van het pro-
fessionele deel van de schaakwereld op grond van hun eigen belangen een schandelijke speelplaats gemaakt. Ik ben er diep van overtuigd en ik hoop dat het verloop van deze gebeurtenissen aan iedereen duidelijk maakt dat drastische veranderingen over de structuren van het professionele mana-
gement noodzakelijk zijn.

Door slechts enkele uren te beslissen heb ik moeten kiezen tussen mijn persoonlijke belangen en de belangen van de gehele schaakwereld. Het is erg moeilijk onder deze omstandigheden te spelen. Maar ik ben tot de con-
clusie gekomen onder protest verder te gaan omdat ik niet de overgrote meerderheid van de schaakliefhebbers wil teleurstellen die hopen op een hereniging na zoveel jaren. Ik heb ook gedacht aan de mensen in Kalmukkië die hun uiterste best doen deze wedstrijd mogelijk te maken op het hoogst mogelijke niveau.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de steun ik de afgelopen dagen van hen heb mogen ontvangen.

Elista, 2 oktober 2006
Vladimir Kramnik, Classical World Chess Champion


top  


1.8 Reactie Kramnik 10 oktober.

Open Brief
Aan FIDE President Z.E. Kirsan Iljumshinov
Aan Het Hoofd van het Uitvoerend Comité 2006 de heer Valery Bovaev


Geachte heer de President, Mijne heren,

Nadat ik oneindig veel gepubliceerde en niet gepubliceerde verzoeken heb ontvangen wil ik graag namens Vladimir Kramnik en zijn team onze opstelling over de beslissing van de FIDE toelichten.

1. Zoals u weet speelt Vladimir Kramnik de huidige partij onder protest. Niets is in onze houding gewijzigd, die is vastgelegd in de eisen van Kramnik rond de vijfde partij en in onze verklaringen, protesten en brieven:
Brief 29.09.2006  
Brief 02.10.2006  
Brief 04.10.2006  

2. Met dit standpunt komt overeen dat Vladimir Kramnik deze wedstrijd tot de laatste zet onder protest verder speelt, inclusief een mogelijke tiebreak.

3. Indien de beslissing van de FIDE over de vijfde partij enige invloed zal hebben op het toekennen van de titel van Wereldkampioen waardoor de heer Topalov de titel ontvangt nadat hij een gratis punt heeft ontvangen voor een niet gespeelde partij, verklaart de heer Kramnik ondubbelzinning: 'Onder deze voorwaarden zal ik de heer Topalov niet erkennen als Wereld-
kampioen, en zal ik juridische acties ondernemen tegen de FIDE aan het eind van het Wereldkampioenschap.'

4. De schade die de heer Kramnik is toegebracht in de publieke opinie (bij-
voorbeeld de laster campagne) na de onrechtmatige vrijgave van vertrou-
welijke videobeelden door de toenmalige Commissie van Beroep van de FIDE of door het Uitvoerend Comité van het Wereldschaakkampioenschap 2006 aan het team van Topalov, en de latere vrijgave van deze videobeel-
den en vertrouwelijke informatie over de heer Kramnik in zijn rustkamer aan de media, als zowel de onderbreking van de wedstrijd die de concentra-
tie en het spelritme van de heer Kramnik hebben veranderd, zullen onder-
deel zijn van juridische handelingen die in werking worden gesteld.

5. Als teken van goede wil zal de heer Kramnik opnieuw de FIDE verzoeken voorzieningen te treffen voor het spelen van de vijfde partij onmiddellijk na de twaalfde partij. Dit is naar onze mening de enige manier om de persoon-
lijke, sportieve, juridische en ethische beschadigingen te verzachten die zijn aangebracht aan de heer Kramnik.

Elista, 10 oktober
2006 Namens Vladimir Kramnik
Hoogachtend,
Carsten Hensel
(Manager van Vladimir Kramnik, Classical World Chess Champion)


(wordt vervolgd)


© 2006  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
TOPALOV - KRAMNIK
Artikelenreeks 'Wereld-
kampioenschap 2006 Topalov-Kramnik' door Pieter de Groot.

Deel 1  
Deel 2  
Deel 3  
Deel 4  
Vladimir Kramnik


SCHAAKRECHTSVRAAG
De schaakrechtsvraag van oktober 2006: Versneld beëndigen.

Met onder meer een vraag over de 11e partij Topalov-Kramnik.

Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot