HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
ARMAGEDDON SCHAAK
Op 19 juli ontving ik een mail van Stewart Reuben, een Engelse internati-
onaal scheidsrechter, organisator van schaaktoernooien en schrijver van diverse boeken over schaken en poker, tevens secretaris van de regels-
commissie van de FIDE.

Reuben heeft een interessant verslag geschreven over een top-toernooi in Roemenië. Het gaat over zijn ervaring met Armageddon schaak. Zie in dit verband ook 'Dramatische voorvallen in Amerika, deel 2'. Verder doet hij een voorstel voor een regel bij snelschaak.

Ik onthoud mij van commentaar (later zal ik nog wel eens reageren op zijn voorstel over snelschaak) en volsta met de vertaling en met de oorspronke-
lijke tekst.


1. Het 3/2/1/0 Systeem

Het verslag van Stewart Reuben:

'Eind juni was ik hoofdscheidsrechter op een toernooi in Roemenië. Het is een top toernooi met een Zwitserse ronde indeling dat het 3/2/1/0 systeem hanteerde. Dat wil zeggen dat de speler die de partij won 3 punten ontving en de verliezer 0. Indien de partij remise werd, moesten de spelers de partij overspelen met een Armageddon tempo. Dan ontving wit 5 en zwart 4 minu-
ten bedenktijd. Indien wit de partij won ontving deze 2 punten en zwart 1; indien zwart won of remise speelde ontving deze 2 en wit 1 punt.

Het standaard speltempo hield in dat alle zetten moesten worden gedaan in 90 minuten plus 30 seconden per zet die vanaf het begin werden bijgeteld. De partij telde mee voor rating en titel doeleinden. De uitslagen waren be-
palend voor de indelingen en prijzen. Dit is een tamelijk geperfectioneerd systeem en het was misschien beter dat het was uitgeprobeerd op een toer-
nooi waar de deelnemers bijna allemaal een rating hadden van meer dan 2200. Het was beter geweest als de partijen werden gespeeld op DGT bor-
den. Dan waren niet alleen de partijen bewaard, maar bij mogelijke geschil-
len zouden de borden hebben kunnen helpen. Het is ook van belang dat er een ruimte is waar een Armageddon partij kan worden gespeeld zonder dat daarbij de andere spelers worden gestoord.

Zoals het er uitzag waren er elke dag 29 partijen en waren er geen tekenen van geschillen. In ieder geval waren er geen beroepszaken. Drie scheids-
rechters inclusief ikzelf waren voldoende, al hielden de andere twee zich ook nog met de Zwitserse indeling bezig. Spelers die hun partijen hadden geëin-
digd hoefden zelden te wachten voor de playoff. Behalve voor de laatste ronde die tamelijk vreemd om negen uur 's ochtends begon, terwijl de ge-
bruikelijke begintijd drie uur 's middags was. Die leidde tot ongeveer vijf snelle remises, maar we kregen in ieder geval de Armageddon partijen te zien. Er waren geen vervelende toeschouwers op het toernooi.

Er waren gemiddeld per ronde twee remises die zonder strijd tot stand wa-
ren gekomen, met uitzondering van de laatste ronde. Het percentage remise met een langzaam tempo bedroeg 20%, dit overeenkomt met dat op een gewoon toernooi. Dit was mijn eerste echte ervaring met Armageddon.

Het staat voor mij vast dat de FIDE-regels onvoldoende zijn voor een toer-
nooi waar voldoende toezicht is en de partijen belangrijk zijn. Ik heb twee-
maal remise geaccepteerd na viermaal dezelfde stelling toen de speler naar mij keek voor een antwoord. Een speler gaf schaak, zijn tegenstander ant-
woordde zonder het schaak op te heffen en de speler ging verder. Dit ging allemaal zo snel dat ik geen tijd had te reageren en de partij verder ging, waarbij de stelling later weer werd geoorloofd. Indien de tegenstander de winst had geclaimd, had hij deze natuurlijk ontvangen. Als ik tussenbeide had kunnen komen zou ik de stelling hebben hersteld tot die voorafgaande aan de onjuistheid. Er zou geen tijdstraf zijn gegeven. Ik was tamelijk blij dat de tegenstander uiteindelijk won. Natuurlijk heb ik beide spelers verteld wat er was gebeurd.

Er bestaan veel gevallen die in strijd zijn met de beginselen van het scha-
ken. Een verkeerde opstelling van de stukken bij het begin van de partij, een verkeerde instelling van de tijden bij het begin van de partij, beide ko-
ningen die schaak staan, een pion op de laatste rij die niet wordt vervangen, een omgekeerde toren, een loper die van diagonaal verandert, een paard dat doelloos gaat, veelvuldige herhaling van zetten, winnen op tijd in een stelling die 'oneerlijk' is. Ik ben er een voorstander dat de FIDE-regels een regel bevatten ongeveer als volgt: Indien er voldoende toezicht aanwezig is bij een snelschaak partij, moet de scheidsrechter tussenbeide komen indien hij op grond van zijn gezond verstand meent dat een ongeoorloofdheid moet worden hersteld. Ik ben me ervan bewust dat het wollig is geformuleerd. Maar wit slaagde erin te winnen in een Armageddon partij terwijl hij slechts een loper had tegen een toren en twee pionnen. Zoiets zou niet in Amerika zijn gebeurd waar een enkele loper, een enkel paard bij eindspelen uitdruk-
kelijk zijn genoemd. Evenals twee paarden tegen een koning alleen (zoals het vroeger ook stond in de FIDE-regels).

Het prijzengeld werd beslist op grond van een ongebruikelijk systeem. Na-
tuurlijk werd eerst gelet op de 3/2/1/0 score. Als dat niet lukte, werd het Hort systeem gebruikt. De helft van het geld werd gedeeld en de andere helft werd beslist door de tiebreak. Voor de eerst gehanteerde tiebreak gold het aantal partijen gewonnen met standaardspel. Als dat niet lukte werd gelet op het gemiddelde van de ratingen van de tegenstander.

Ik heb een enquête gehouden. Niemand vond het systeem bezwaarlijk en
de meesten vonden het aanvaardbaar. Maar, natuurlijk, zij deden aan het toernooi mee (en kenden van te voren de voorwaarden ervan, PdeG). Er waren er meer die het begin om negen uur niet prettig vonden, maar ze hadden geen duidelijke voorkeur voor een ander begintijdstip.

Ik zou zeker bereid zijn weer zo'n toernooi te regelen. Ik vind het minder kunstmatig dan de regel van het verbod remise binnen 30 zetten, dat kan leiden tot van te voren in elkaar gezette partijen - die ik verafschuw, hoewel ik de regel heb gebruikt in Gibraltar. Nadat ik over het systeem ben gaan nadenken ontdekte ik dat het algemene praktijk is bij ijshockey in Amerika. Er zijn ook enkele wedstrijden in Europa die het systeem kennen van sudden death penalty schieten, dat gelijksoortig is aan Armageddon,' aldus Stewart Reuben.


top  


2. The 3/2/1/0 Systeem

I was Chief Arbiter in late June at an event in Rumania. The top Swiss tour-
nament used the 3/2/1/0 system. That is, if the game was won, the winner received 3 points and loser 0. If the game was drawn there was a replay Armageddon style. White received 5 minutes and Black 4. In the event of a win for White, s/he scored 2 points and Black 1. If Black won or drew, s/he scored 2 points and White 1.

The standard play game, of all in 90 + 30 seconds per move cumulatively from the first, counted for rating and title purposes. The scoring system counted for pairings and prizes. This is a rather sophisticated system and it was probably better that it was tried with a tournament where almost every-
body was 2200+. It would have been better if the games had been played on DGT boards. Not only would the games have been preserved, but some possible arguments might have arisen which the boards could have helped. It is also essential that there be an area can play the Armageddon game without disturbing the other players.

As it was there were 29 games daily and no sign of a dispute. Certainly there were none that went to Appeal. Three arbiters including myself were adequate, although the other two also did Swiss Pairings. Players after they had finished their game seldom had to wait before the playoff. That is except for the last round which, rather absurdly, started at 9am, the normal starting time having been 3pm. This led to about 5 instant draws, but at least we had the Armageddon game to view. There were no casual spectators at the event.

There were approximately two draws per round where there was no fight, apart from that last round. The percentage of draws at the slow rate was 20%, similar to a normal tournament.

This was my first real experience of Armageddon. It is clear to me the FIDE Laws for blitz are inadequate for an event where there is adequate super-
vision and the games are important. I twice accepted draws after fourfold repetition where the player looked at me seeking a response. One player gave check, his opponent responded without getting out of check and the player again moved. This all had so rapidly I did not have time to respond and the game continued, becoming legal once again. Had the opponent claimed a win, he would of course have been awarded it. If I had managed to step in, then I would have restored the position to the one before the error. There would have been no time penalty. I was rather pleased that the opponent went on to win. Of course I never told either player what had happened.

There are many situations which offend the logic of chess. Incorrect setting of the pieces at the start of the game; incorrect setting of the clock at the start of the game; both kings being in check; a pawn on the last rank not being replaced; an upside down rook; a bishop changing diagonals; a knight move to its blind spot; multi-repetition; winning on time in positions which are 'unfair'. I would favour a Law that stated something like: Where there is adequate supervision of a blitz game, the arbiter shall intervene if he believes commonsense suggests an irregularity should be corrected. I realise this is woolly. But white secured a win in one Armaged-
don game where he had bare bishop left against rook and two pawns. This would not happen in the US where bare bishop, bare knight endgames are specifically mentioned. Also bare two knights against a bare king (as it used to be in the FIDE Laws).

The prize money was decided by an unusual system. Of course it was first on 3/2/1/0 score. If that failed, then the Hort system was used. Half the mo-
ney was shared and half decided by tiebreak. The first tiebreak used was the number of games won at Standardplay. If that failed, then average of oppo-
nents' ratings.

I took the opportunity to issue a questionnaire. Nobody hated the system and most found it acceptable. But, of course, they had entered the event. There was a more consistent dislike of the 9am start, but no clear preferen-
ce for another time.

I would certainly be willing to arrange such an event again. I find it less ar-
tificial than a rule about no draws in less than 30 moves, which may lead to concocted games - which I abhor, although I have used that rule in Gibral-
tar. After devising the system I found out it is common practice in Ice Hockey in the US. There are also some leagues in Europe which have sud-
den death penalty shoot-outs, the equivalent to Armageddon.

Stewart Reuben

2008 Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht


Stewart Reuben

DRAMATISCHE VOOR-
VALLEN IN AMERIKA
De artikelenreeks 'Dra-
matische voorvallen in America' door Pieter de Groot.

Deel 1  
Deel 2  
Deel 3  
WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot

schaakrechtrubriek Geurt Gijssen op ChessCafe.com