HOME     SCHAAKRECHT     PIETER DE GROOT
DE WETGEVENDE EN DE BESTUURLIJKE MACHT IN DE FIDE
Voor veel scheidsrechters is de FIDE een black box. Het verschil tussen de president van de FIDE, de algemene raad van de FIDE, of de algemeen directeur van de FIDE zegt hen weinig.

Dat is bijvoorbeeld wel gebleken over de vraag welke klokken de FIDE heeft goedgekeurd, vergelijk mijn artikel het DGT-gebod, deel 1.
Lees verder  

Het doel van dit artikel is enig inzicht en achtergrondinformatie te geven in een deel van de organisatie van de FIDE: de algemene vergadering, de raad van bestuur, de presidentiële raad en de president. Voorts zijn opgenomen het reglement voor het organiseren van een FIDE-congres, en dat van de presidentiële raad en de raad van bestuur. Voor het organiseren van derge-
lijke bijeenkomsten komt nogal wat kijken.

Als men ziet hoeveel het kost om zulke vergaderingen te organiseren mag men het de betrokkenen kwalijk nemen dat zij zo slordig zijn omgegaan met de behandeling van een verzoek van een fabrikant om goedkeuring van zijn digitale klok.

Overzicht van paragrafen:
1. De algemene vergadering
2. De raad van bestuur
3. De presidentiële raad
4. De president
5. Reglement voor het organiseren van een FIDE congres
6. Reglement voor het organiseren van bijeenkomsten van de presidentiële     raad en de raad van bestuur


1. De algemene vergadering

De bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering ('general assembly') is het hoogste orgaan van
de FIDE. Het heeft
1. wetgevende en
2. besturende, controlerende bevoegdheden.

Ad 1. Wetgevende bevoegdheid
De algemene vergadering publiceert de FIDE-regels, beslist over regle-
menten voor alle FIDE-wedstrijden en stelt de voorwaarden vast voor het toekennen van internationale titels.

Ad 2. Besturende, controlerende bevoegdheid
De algemene vergadering controleert de activiteiten van de raad van be-
stuur (het besturende orgaan).


De samenstelling van de vergadering

De vergadering bestaat uit:
a. de vertegenwoordigers van de bonden en hun vervangers
b. de leden van de raad van bestuur
c. de vertegenwoordiger van de aangesloten internationale schaak-
organisaties
d. de ere-leden, de ere-presidenten, de leden voor het leven en de
vrienden van de FIDE
e. de voorzitters van de permanente commissie, en hun vervangers.

Stemrecht hebben alleen de leden onder a mits zij aanwezig zijn in de al-
gemene vergadering. De andere aanwezigen hebben slechts een raadge-
vende stem. Elke stem weegt even zwaar. Zo weegt de stem van India net zoveel als die van Aruba.Turijn 2006, het tellen van de stemmen bij de herverkiezing
van Kirsan Ilyumzhinov. Bovenste rij, derde van links en
gedeeltelijk zichtbaar, de president van de FIDE.Het FIDE-congres in Dresen 17 - 25 november 2008.
Bovenste rij, vierde van links, de president van de FIDE.
Bovenste rij, vijfde van links, de plv. president Makropoulos.


De algemene vergadering is een beetje te vergelijken met onze Tweede Kamer.

Wanneer de algemene vergadering niet bijeen is, worden haar bevoegd-
heden overgedragen aan de raad van bestuur, met uitzondering van:
- het verkiezen van functionarissen
- het wijzigen van statuten
- zaken van de regelscommissie
- zaken van de kwalificatie commissie.

De wetgevende bevoegdheden kunnen dus niet worden overgedragen. Daarom is het niet mogelijk dat de raad van bestuur een wijziging van de FIDE-regels kan bewerkstelligen. De algemene vergadering beoordeelt op de eerstkomende vergadering alle beslissingen van de raad van bestuur.


top  


2. De raad van bestuur

De taken van de raad van bestuur

De raad van bestuur ('executive board') houdt zich bezig met:
- de algemene situatie van de FIDE
- de activiteiten van de president
- de activiteiten van andere functionarissen en organisaties
- het behandelen van het jaarverslag van de president
- het behandelen van het jaarverslag van de penningmeester
- en alle andere onderwerpen die voorkomen op de agenda van de   algemene vergadering
- voorts beveelt de raad activiteiten aan.

De raad van bestuur is niet bevoegd
a. functionarissen te verkiezen,
b. de statuten te wijzigen,
c. de regels en reglementen te wijzigen, en
d. te oordelen over zaken van de kwalificatie commissie.


De samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit: de presidentiële raad, de presidenten van de zones en de vier vertegenwoordigers van elk van de continenten.

In het jaar van de Olympiade houdt de raad van bestuur slechts een korte vergadering waar over zaken wordt gesproken die de hoogste prioriteit hebben. Voorts behandelt hij zaken die van groot belang zijn of die kunnen leiden tot verschil van mening op de algemene vergadering.

De raad van bestuur komt ten minste eens per jaar bijeen, in de regel direct voorafgaand aan de algemene vergadering en eens per jaar als er geen Olympiade wordt gehouden.De raad van bestuur op het 78e FIDE congres, dat van
11 tot 16 november 2007 werd gehouden in Antalya, Turkije.
Achtste van links de president, negende van links de plv. president.


Om een beeld te krijgen wat voor onderwerpen de raad van bestuur behandelt, volgt hierna de agenda van de raad van bestuur oktober 2009, in Halkidiki, Griekenland. Het 80ste FIDE congres dat wordt gehouden van 11 tot 18 oktober 2009.

AGENDA

1.   Auditor's report.
2.   Annual accounts for 2008.
3.   Notes to annual accounts.
4.   Updated income and expenditure report for 2009.
5.   Permanent Fund report.
6.   Verification Commission report.
7.   Final draft of Calendar administration rules and planner.
8.   Proposal on FIDE meetings.
9.   Proposal regarding changes in electoral regulations.
10. Proposal regarding registrations, transfers and participation in FIDE       Competitions.
11. Proposal to create a Chess Commission for Social Projects.
12. List of proposed list of titles.
13. Proposals to Qualification Commission from General Secretary I. Leong.
14. Proposal to modify the international title regulations.
15. List of proposed Arbiters' titles.
16. Decisions of the Trainers' Commission.
17. Proposal in respect of team managers.
18. Report from WADA on Compliance with the World Anti-Doping Code.
19. Proposal and correspondence regarding the restructure of Olympiads.
20. Proposal of B. Balgabaev and E. Dubov tables.
21. Proposal from Mrs. A. Kosteniuk.
22. Proposal on financial regulations pertaining to chess events.
23. Proposal on World Team Championships.
24. Proposal regarding seminars for newly elected Presidents of Federations.
25. Proposal regarding players and officials endorsement byrespective       National Federations.
26. Bid from Polish Chess Federation for 82nd FIDE Congress 2011.
27. Letter from Estonian Chess Federation regarding the World Cup       2011.
28. Regulations for Candidates' Matches 2010.
29. Chief Arbiter's report for FIDE World Challengers' match.
30. Bid from Turkish Chess Federation for Women's Team Championship       2011.
31. Bid from the Brazilian Chess Federation for World Youth Championships       2011.
32. Bid from Turkish Chess Federation 2010 World Youth U-16 Chess       Olympiad.
33. Bid from Polish Chess Federation for World Schools Individual       Championship 2011.
34. Letter from the Russian Chess Federation.


top  


3. De presidentlële raad

De taken van de presidentiële raad

In geval van spoed voert de presidentiële raad de bevoegdheden uit van de algemene vergadering en de raad van bestuur tussen de bijeenkomsten van resp. de algemene vergadering en de raad van bestuur.

De presidentiële raad is onbevoegd in de volgende gevallen:
- het benoemen van functionarissen
- het wijzigen van de statuten
- zaken van de regel- en toernooi-reglementen commissie
- zaken van de kwalificatie commissie
- het wijzigen van de begroting.

De presidentiële raad is dus onbevoegd de FIDE-regels te wijzigen. Dit is slechts dan anders indien de algemene raad de presidentiële raad heeft ge-
machtigd een bepaald artikel naar eigen inzicht te mogen wijzigen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de beruchte regel van het te laat verschijnen aan het bord.


De samenstelling van de presidentiële raad

De presidentiële raad bestaat uit: de president, de ere-president, de plaats-
vervangend president, de secretaris-generaal, de penningmeester, de vice-
presidenten, de vier presidenten van de continenten, de wereldkampioen, de wereldkampioen bij de vrouwen, de ere-vicepresidenten, de registeraccoun-
tant. Ere-presidenten zijn geen officiële leden van de raad en hebben geen stem.

De presidentiële raad komt in ieder geval eens per drie maanden bijeen. Bovendien kan de president op elke moment de presidentiële raad bijeen-
roepen voor raadpleging in persoon, bij telefax of bij telefonisch vergaderen.Tallin (Estland) juni 2007, een deel van de presidentiële raad.Een ander deel van de presidentiële raad.
V.l.n.r. plv. president Georgios Makropoulos,
president Kirsan Ilyumzhinov,
secretaris-generaal Ignatius Leong,
penningmeester Nigel Freeman,
vicepresident Zurab Azmaiparashvili.


De agenda van de vergadering presidentiële raad in Istanbul in Istanbul, van 5 tot 8 maart 2009, bestond uit 80 agendapunten. De presidentiële raad is een beetje te vergelijken met onze ministerraad.De ministerraad in Den Haag op het Binnenhof in de Tręveszaal.
In het midden links de minister-president Jan Peter Balkenende,
tegenover hem de vicepremier Wouter Bos, en rechts
naast de premier de vicepremier André Rouvoet.


top  


4. De president

De president vertegenwoordigt de FIDE. Hij zit de vergaderingen voor van:
- de algemene vergadering,
- de raad van bestuur en
- de presidentiële raad.

Hij voert de beslissingen uit van deze organen.

In het belang van het verbreiden van het schaken treedt hij op als contact-
persoon naar de leden. De president zendt zijn jaarverslag via de raad van bestuur naar de algemene vergadering. Tegen beslissingen van de president kan iedere belanghebbende beroep aantekenen bij de algemene vergade-
ring. Indien de president niet in staat is te handelen wordt hij vertegenwoor-
digd door de plaatsvervangend president die de bevoegdheden van de president uitoefent.

De plv. president, Georgios Makropoulos, is hoger in rang dan de zeven vicepresidenten, Lewis Ncube, Zurab Azmaiparshivili, Nizar Ali Alhaj, Khalifa Mohammed Al-Hitmi, Andrei Selivanov, William Kelleher en Ali Nihat Yazici.

Presidenten van de FIDE:
1924 - 1949 Alexander Rueb (Nederland)
1949 - 1970 Folke Rogard (Zweden)
1970 - 1978 Max Euwe (Nederland)
1978 - 1982 Friđrik Ólafsson (IJsland)
1982 - 1995 Florencio Campomanes (Filipijnen)
1995 - heden Kirsan Ilyumzhinov (Kalmukkië, Rusland).


5. Reglement voor het organiseren van een FIDE congres

Vastgesteld door de algemene vergadering van 1994, 1995, 1996 en 1997.

1. Het congres

Het congres omvat de bijeenkomsten van de algemene vergadering, die het wetgevende orgaan is van de wereldschaakbond.

Behalve de dagelijkse bijeenkomsten van de algemene vergadering worden de volgende evenementen georganiseerd.

1.1 Bijeenkomsten van
- de raad van bestuur
- de vaste commissies van de FIDE, en
- de tijdelijke commissies van de FIDE.

Deze lichamen zijn bevoegd voorstellen te doen aan de algemene vergadering.
- vergaderingen en besprekingen mits de president van de FIDE daarvoor
   toestemming heeft gegeven.
- besprekingen van de bonden onderling, van de zones en van de
   continenten.

De tijdtabel van het congres geeft aan wanneer de afzonderlijke vergade-
ringen worden gehouden.

1.2 Verslagen
Van de bijeenkomsten van de algemene vergadering, de centrale commis-
sie en de afzonderlijke commissies van de FIDE worden verslagen gemaakt. De verslagen worden gezonden naar het secretariaat van het congres. De secretaris-generaal van de FIDE zorgt ervoor dat deze in de vereiste talen worden vertaald en dat deze worden gekopieerd.


2. Tijd en plaats voor het houden van het congres van de FIDE

Elk jaar in de herfst wordt het congres van de FIDE gehouden. In even jaren wordt het congres in dezelfde stad gehouden als die van de Schaakolympiade.

De organisatie van de Schaakolympiade is tevens die van het congres van de FIDE van dat jaar. Afwijking is mogelijk indien de algemene vergadering dat goedkeurt.


3. Toewijzing aan de organisatie

De algemene vergadering beslist over de toewijzing van de organisatie van het congres in oneven jaren (1997, 1999 etc). De bonden dragen de organisatoren voor.

3.1. Het voorstel voor het organiseren en houden van een congres van de FIDE kan gebeuren door
1. een direct en concreet aanbod te doen, of
2. een voorlopige toewijzing door de president (voor het verkrijgen van     een 'optie').

3.2 De algemene vergadering beslist op de voorstellen, of de president (tussen congressen, nadat een 'optie' is verstreken).

3.3 Voorlopige toewijzing
3.3.1 In plaats van een direct, bevestigend aanbod, kan een 'optie' worden verleend om het congres van de FIDE te organiseren. Dit betekent dat de bond voor het verkrijgen van een toewijzing verklaart dat zij binnen een bepaalde periode haar bevestigend aanbod zal geven.
3.3.2 Een verzoek tot een voorlopige toewijzing moet worden gericht aan de secretaris-generaal en moet worden gedaan op formulier A.06.
3.3.3 De kosten voor een optie bedragen € 325. Dit moet op hetzelfde moment worden betaald aan de FIDE.
3.3.4 De algemene vergadering beslist over de volgorde van de verleende opties voor de voorlopige toewijzingen van de bonden (eerste, tweede, derde optie etc.) en over de geldigheidsduur van deze opties.
3.3.5 (Algemene vergadering '96) De bond die de eerste optie krijgt aange-
wezen, betaalt de FIDE een waarborgsom voor het organiseren van een con-
gres (€ 10.000) voordat de algemene vergadering de optie heeft verleend.
3.3.6 Indien de waarborgsom niet op tijd is betaald,
- wordt de optie ingetrokken
- worden de kosten voor de voorlopige toewijzing verbeurd verklaard en
- wordt een optie verleend aan de volgende bond (in de volgorde zoals de    algemene vergadering heeft aangegeven).
3.3.7 Indien paragraaf (3) 4.6 van toepassing is informeert de secretaris-generaal van de FIDE de bond die de volgende optie krijgt toegewezen.
De procedure wordt dan vervolgd zoals genoemd in paragraaf (3) 4.5.
3.3.8 Nadat is voldaan aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een optie en de kosten voor de toewijzing en waarborgsom zijn betaald, biedt de bond die de optie heeft verkregen, binnen de periode van de geldigheids-
duur van de optie, de president van de FIDE het bevestigd aanbod aan om het congres te organiseren.
3.3.9 Indien het bevestigend aanbod niet wordt ingediend, worden de kosten en de waarborgsom verbeurd verklaard aan de FIDE.

3.4 Directe, concrete aanbiedingen
De algemene vergadering beslist direct op verzoeken voor het organiseren van het congres van de FIDE.
3.4.1 De aanbiedingen geschieden schriftelijk op een voorgeschreven for-
mulier.
3.4.2 (Algemene vergadering '96) Aanvaarding van het aanbod van de bond.
3.4.3 Indien de bond later terugkomt op zijn aanbod wordt de waarborgsom verbeurd verklaard aan de FIDE.
3.4.4 Na afloop van het congres wordt de waarborgsom terugbetaald aan de bond die het congres heeft georganiseerd.


top  


4. Ontwerp voorgelegd aan de president van de FIDE

4.1 Niet later dan zes maanden voor het begin van het congres overlegt de bond belast met de organisatie aan de president een document dat de volgende informatie bevat:
- de speelzaal
- het begin en het einde van het congres
- voorstellen voor het verblijf van de delegaties en de vergaderzalen
- reismogelijkheden en
- de voorwaarden voor verkrijgen van visa.

4.2 Op hetzelfde moment waarop het voorstel is overgelegd, wordt de president uitgenodigd
- de speelzaal te inspecteren, en
- de inleidende besprekingen te voeren over de uitgaven van organisatie.

4.3 Bevestiging
Onmiddellijk na afloop bevestigt de president de voorzieningen zoals voorgesteld. Indien mogelijk met een aanwijzing voor enige wijzigingen die hij gewenst acht op basis van zijn inspectie van de zaal en de inleidende bespreking. Indien nodig worden verdere inspecties georganiseerd.Dresden, 8 augustus 2007, FIDE inspecteert Schaakoplympiade
Dresden 2008. Vicepresident en algemeen directeur van
Global Chess, Geoffrey Borg, ere-vicepresident Israel Gelfer
en algemeen directeur David Jarrett.


5. Uitnodigingen aan de bonden

5.1 Na ontvangst van de bevestiging van de president (7.2) zendt de orga-
niserende bond een officiële uitnodiging naar alle bonden die zijn aangeslo-
ten bij de FIDE. Een brochure over het voorgestelde verloop van het congres evenals enige bijzondere aankondigingen worden bijgesloten. Een kopie ervan wordt gezonden aan de secretaris-generaal van de FIDE. Bovendien moet de volgende informatie bij de uitnodiging worden ingevoegd:
1. reisvluchten, vliegmaatschappijen, plaatselijk transport, kortingen, etc.
2. mogelijkheden voor hotels, kwaliteit, kosten, voeding, etc.
3. kosten van visa en hoe deze te verkrijgen
4. indien nodig vaccinatie
5. mogelijkheden voor wisselen buitenlands geld, inclusief gebruik van     creditcards
6. mogelijkheden voor medische zorg en aanwezigheid van artsen     (algemene vergadering '97).

5.2 Na deze officiële uitnodiging vindt de communicatie direct plaats tussen de bonden van de FIDE en de organisatie van het congres.

5.3 Bovendien moet rekening worden gehouden met de statuten van de FIDE over de voorstellen aan de algemene vergadering en het toezenden van het materiaal over het congres tussen de bonden en het bureau van de secretaris-generaal van de FIDE.


6. Bevestiging van deelname

6.1 Niet later dan vier maanden voor het begin van het congres zendt iedere bond die wenst deel te nemen een schriftelijke bevestiging naar de organi-
serende bond die de organisatie (van het congres) vertegenwoordigt.

6.2 Tegelijkertijd worden kopieën van de bevestiging van deelname gezon-
den naar het bureau van de secretaris-generaal van de FIDE en aan de president van de zone tot wie de bond behoort.


7. De organisatie van het congres van de FIDE

7.1 De bond die is belast met de organisatie van het congres zal een vertegenwoordiger aanwijzen als directeur van het congres.

De directeur van het congres zal personeel aanwijzen voor de afdelingen van
- financiën
- organisatie
- verblijf en vergaderruimten
- ontspanning voor de delegaties, en
- faciliteiten voor de pers en toegangspassen.

Hij zal tevens een congresbureau inrichten.


8. Vereisten

8.1 Voor de duur van het congres voorziet de organisatie op eigen kosten de FIDE van het volgende:
- de zalen voor de bijeenkomsten van de algemene vergadering en andere vergaderingen
- bureau benodigdheden voorzien van moderne mogelijkheden voor de president van de FIDE en het bureau van de secretaris-generaal
- een installatie voor simultaan vertalingen (in ieder geval voor de talen Engels, Spaans, Frans en Duits)
- het noodzakelijk gekwalificeerd personeel om de documenten van de centrale commissie en de algemene vergadering te vertalen, alsmede de verslagen van de commissies van de FIDE.

8.2 Bijzonderheden moeten worden overeengekomen met de president of het bureau van de secretaris-generaal van de FIDE.

8.3 Tijdens het congres worden de vlag van de FIDE en de nationale vlaggen van de deelnemende bonden opgehangen.


top  


9. Overige verplichtingen voor de organisatie

9.1. (Algemene vergadering '96) De organisatie zal de volledige reis- en verblijf kosten betalen van de president van de FIDE, de ere-president van de FIDE, de plaatsvervangend president van de FIDE, de vicepresidenten van de FIDE, de secretaris-generaal van de FIDE, de penningmeester van de FIDE, de algemeen directeur van de FIDE en maximaal één secretarieel assistent. (algemene vergadering '95).

9.2 Indien het hotel en de hal van het congres ver uiteen liggen, voorziet de organisatie in vervoer voor de deelnemers. Een auto is beschikbaar voor gebruik van de president.

9.3 De organisatie voorziet alle deelnemers aan het congres van brochures of gedrukte informatie.


10. Uitgaven door de bonden

10.1 De bonden betalen de reis- en verblijfkosten van hun vertegenwoor-
digers aan het congres.

10.2 De bond van de organisatie draagt zorg voor aanbiedingen voor accommodatie in verschillende goede hotels met aanvaardbare prijzen.

10.3 De aanbiedingen moeten prijzen aangeven voor
- kamer en ontbijt, en (indien beschikbaar)
- geheel of gedeeltelijk inclusief.

10.4 Van de organisatie wordt verwacht dat zij zorg draagt voor het verkrij-
gen van gezamenlijke korting op de normale prijzen van het hotel.

10.5 De bonden verzekeren dat hun vertegenwoordigers aan het congres zijn uitgerust met het FIDE handboek als werkdocument.


11. Opening en slot ceremonie

Deze, en andere ontvangsten of bijzondere bijeenkomsten komen tot stand door gezamenlijke overeenkomst tussen de president van de FIDE en de organisatie.


12. Aantekening

In 1981 heeft de algemene vergadering aanbevolen dat de tijd tussen de congressen in ieder geval tien maanden moet zijn en uiterlijk veertien maanden. In 1981 heeft de algemene vergadering aanbevolen dat organi-
satoren zoveel mogelijk deze tussentijd als richtlijn moeten nemen voor het vaststellen van de data.


13. FIDE congres tijdtabel

13.1 Vrije dag tijdens het congres van de Olympiade.

Congressen die worden gehouden tijdens een Olympiade moeten na de sluiting van de vergadering van de centrale commissie één dag vrij houden voor het begin van de algemene vergadering (algemene vergadering '97).

FIDE Congres Tijdtabel (MS Word document)  


top  6. Reglement voor het organiseren van bijeenkomsten van de     presidentiële raad en de raad van bestuur

Reglement voor het organiseren van bijeenkomsten van de presidentiële raad en de raad van bestuur. In 1994, 1995 en 1996 aanvaard door de algemene vergadering.

Hieronder worden de minimale vereisten vermeld.

1. De presidentiële raad komt in ieder geval eens in de drie maanden bijeen.

2. De plaats en de precieze data worden goedgekeurd door algemene ver-
gadering wanneer een vergadering van de raad van bestuur daaraan voor-
afgaat. Voor bijeenkomsten tussen de algemene vergadering beslist de president.

3. Een aanbod of een toewijzing voor een optie om de bijeenkomst van de presidentiële raad te organiseren wordt aan de hand van het voorgeschre-
ven formulier (A.07/A.06) voorgelegd aan de president die een aanbeveling opstelt voor de algemene vergadering.

4. Het programma voor de bijeenkomst van de presidentiële raad is als volgt:
de eerste dag: aankomst van de leden
de tweede dag: vergadering 15.00 - 19.00 uur
de derde dag: vergadering 09.00 - 13.00 uur
de vierde dag: vertrek.
De presidentiële raad vergadert twee dagen.
Om bestuurlijke redenen arriveren de president en de algemeen directeur drie dagen voorafgaand aan het begin van de bijeenkomst.

5. De kosten
5.1 (Algemene vergadering '96) De bond die gastheer is, betaalt 2.000 Zwitserse frank aan de FIDE voor de kosten van elke retour vliegreis naar de plaats voor de president, de ere-president, de plaatsvervangend presi-
dent, de vijf vicepresidenten, de secretaris-generaal en de penningmeester.
5.2 (Algemene vergadering '96) De bond die gastheer is, betaalt gedurende hun verblijf de kosten voor hotelkamers en alle maaltijden voor de presi-
dent, de ere-president, de plaatsvervangend president, de vijf vicepresiden-
ten, de secretaris-generaal en de penningmeester.
5.2.1 (Algemene vergadering '96) Een suite is beschikbaar voor de presi-
dent, dubbele kamers voor de ere-president, de plaatsvervangend presi-
dent, de vijf vicepresidenten, de secretaris-generaal en de penningmeester.
5.3 De overige leden van de presidentiële raad zijn zelf verantwoordelijk voor hun vervoer naar de plaats en voor hun hotelkosten. De bond die gastheer is, draagt zorg voor korting voor hotelkamers voor de presidentiële raad en andere personen die de vergadering bijwonen.
5.4 De bond die gastheer is, draagt zorg voor plaatselijk vervoer voor alle personen die de presidentiële raad bezoeken.
5.4.1 Een auto met chauffeur staat ter beschikking voor gebruik voor de president.

6. Faciliteiten
6.1 Tijdens de vergadering is Engels de voertaal.
6.2. Een vergaderruimte voor ongeveer twintig personen is beschikbaar voor het exclusieve gebruik van de presidentiële raad voor de tweedaagse verga-
dering.
6.3 (Algemene vergadering '96) Er is een kantoor beschikbaar voor het exclusieve gebruik voor de algemeen directeur. Deze is drie dagen vooraf-
gaand aan het begin van de bijeenkomst beschikbaar en is voorzien van computers, elektrische typemachines, een geavanceerde kopieermachine e.d.
6.4 (Algemene vergadering '96) Vanaf de dag van aankomst van de alge-
meen directeur is voor hem een secretarieel assistent beschikbaar die En-
gels kan typen.

7. (Algemene vergadering '96) De vergadering van de presidentiële raad wordt gepland aansluitend aan een belangrijke FIDE bijeenkomst of voor de mogelijkheid voor de raad en/of de raad om voorbereidingen te inspecteren voor een belangrijke FIDE gebeurtenis.
(1979 Congres - Er is overeengekomen vast te houden aan de praktijk om per circulaire te rapporteren over vergaderingen van de presidentiële raad in plaats van verslagen te verspreiden naar alle bonden.)


© 2009  Pieter de Groot

top  

vorig artikel schaakrechtVORIGE | VOLGENDEvolgend artikel schaakrecht
GERELATEERD ARTIKEL
Pieter de Groot:
'Het DGT-gebod, deel '

Lees verder  

WILT U REAGEREN?
Pieter de Groot stelt een inhoudelijk reactie op de schaakrechtartikelen zeer op prijs. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen over de behandelde onderwerpen.

mailPieter de Groot